• Boek 6 Artikel 197 (6:197 BW)

  Tijdelijke regeling verhaalsrechten

  1. De artikelen 165, 166, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177 en 185, alsmede de afdelingen 4 van titel 6, 4 van titel 11, 1 van titel 14 en 4 van titel 19 van Boek 8 blijven buiten toepassing:
   1. bij de vaststelling van het totale bedrag waarvoor aansprakelijkheid naar burgerlijk recht zou bestaan, vereist voor de berekening van het bedrag waarvoor verhaal bestaat krachtens artikel 107a en de artikelen 99 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 90 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 69 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 4:2 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, 52a van de Ziektewet, 61 van de Algemene nabestaandenwet, artikel 10.2.2 van de Wet langdurige zorg, artikel 2.4.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en 8 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen;
   2. bij de vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 3 van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren waarboven de gehoudenheid krachtens die wet of krachtens artikel 75 van de Wet privatisering ABP zich niet uitstrekt.
  2. Rechten uit de artikelen 165, 166, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177 en 185, alsmede de afdelingen 4 van titel 6, 4 van titel 11, 1 van titel 14 en 4 van titel 19 van Boek 8 zijn niet vatbaar voor subrogatie krachtens artikel 962 van Boek 7, behoudens voor zover de uitkering door de verzekeraar de aansprakelijkheid van de verzekerde betreft en een ander krachtens deze artikelen mede aansprakelijk was.
  3. Degene wiens verhaal of subrogatie door de vorige leden wordt uitgesloten, kan de in het tweede lid bedoelde rechten evenmin krachtens overeenkomst verkrijgen of te zijnen behoeve door de gerechtigde op diens naam doen uitoefenen.

  Toelichting

  De tijdelijke regeling verhaalsrechten (‘TRV‘) is geregeld in artikel 6:197 BW. De TRV bepaalt dat verschillende rechten uit titel 6.3 en boek 8 BW niet vatbaar zijn voor subrogatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat een verzekeraar een verzekeringsuitkering niet kan verhalen op een aansprakelijke partij, als de aansprakelijkheid wordt gebaseerd op een van de in artikel 6:197 BW genoemde artikelen.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Amsterdam, 26 mei 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2043
  Verhaal van verzekerde en diens verzekeraar op de schadeveroorzakende partij. Aansprakelijkheid op grond van artikel 6:173 en 6:162 BW? Ook uitgaande van subrogatie krachtens Engels recht, staat artikel 6:197 BW aan verhaal door de verzekeraar op grond van artikel 6:173 BW in de weg.