• Boek 6 Artikel 230f (6:230f BW)

    Nadere regels

    1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van besluiten op grond van artikel 22, zesde lid, van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376).

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.