• Boek 6 Artikel 30 (6:30 BW)

  Nakoming ander

  1. Een verbintenis kan door een ander dan de schuldenaar worden nagekomen, tenzij haar inhoud of strekking zich daartegen verzet.
  2. De schuldeiser komt niet in verzuim, indien hij een door een derde aangeboden voldoening weigert met goedvinden van de schuldenaar.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Amsterdam, 11 juli 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BX2298
  Hoewel volmachtgever niet beoogde de schuld van de gevolmachtigde te betalen, is toch sprake nakoming van deze schuld door volmachtgever in de zin van art. 6:30 BW, omdat schuldeiser daar onder de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd op mocht vertrouwen.