• Boek 6 Artikel 194a (6:194a BW)

  Vergelijkende reclame

  1. Onder vergelijkende reclame wordt verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.
  2. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:
   1. niet misleidend of een misleidende handelspraktijk als bedoeld in deartikelen 193c tot en met 193g is;
   2. goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
   3. op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt;
   4. er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder wordt verward met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent;
   5. niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;
   6. voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming;
   7. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten; en
   8. niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd merk of beschermde handelsnaam.
  3. Elke vergelijking die verwijst naar een speciale aanbieding, moet duidelijk en ondubbelzinnig het einde en, zo de speciale aanbieding nog niet loopt, het begin aangeven van de periode gedurende welke de speciale prijs of andere specifieke voorwaarden gelden dan wel vermelden dat de speciale aanbieding loopt zo lang de voorraad strekt of de diensten kunnen worden verleend.

  Toelichting

  Dit artikel bevat de regels over vergelijkbare reclame. Van vergelijkebare reclame is sprake als het product (of de diensten) van een specifieke concurrent, uitdrukkelijk of impliciet in de eigen reclame worden genoemd. Zowel individuele, als anonieme vergelijkbare reclame vallen onder het begrip:

  • individuele vergelijkbare reclame betekent dat de naam van de concurrent duidelijk wordt genoemd en/of getoond in de eigen reclame;
  • van anonieme vergelijkbare reclame is sprake, als bij een anonieme vergelijking met een ander product, voor de koper, duidelijk is welk andere product wordt bedoeld.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Amsterdam, 9 september 2005, ECLI:NL:GHAMS:2004:AR0488
  Het uitgangspunt bij de beoordeling of sprake is van vergelijkende reclame: bij het vermelden van vergelijkende gegevens moeten deze gegevens juist en volledig zijn.

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 10 april 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BW2293
  De vergelijkbare reclame van artikel 6:194A BW betreft een ruime definitie. Reclame valt in dit opzicht te beschouwen als iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten.