• Boek 6 Artikel 40 (6:40 BW)

  Verval nakomingstermijn

  1. De schuldenaar kan de tijdsbepaling niet meer inroepen:
   1. wanneer hij in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
   2. wanneer hij in gebreke blijft de door hem toegezegde zekerheid te verschaffen;
   3. wanneer door een aan hem toe te rekenen oorzaak de voor de vordering gestelde zekerheid verminderd is, tenzij het overgeblevene nog een voldoende waarborg voor de voldoening oplevert.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.