• Boek 6 Artikel 98 (6:98 BW)

  Causaal verband schade

  Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

  Toelichting

  Aan de hand van art. 6:98 BW wordt de exacte omvang van de schade bepaald. De schade moet in voldoende verband staan met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd om in redelijkheid te kunnen worden toegerekend aan degene die voor deze gebeurtenis aansprakelijk wordt gehouden. Hierbij wordt gekeken naar alle relevante gezichtspunten, zoals de aard van de aansprakelijkheid, de aard van de schade, aard van de overtreden norm, de voorzienbaarheid, de aard van de gedraging en de overige omstandigheden van het geval.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 23 mei 2014 ,ECLI:NL:HR:2014:1212
  Burgemeester trekt exploitatievergunningen prostitutie-inrichtingen in na negatief Bibob-advies. In beroep wordt intrekkingsbesluit vernietigd omdat Bibob-advies onvoldoende basis biedt voor intrekking vergunningen. Is de Staat aansprakelijk voor schade als gevolg van het Bibob-advies? Maatstaf; moedwillig verstrekken van onjuiste informatie of anderszins laakbaar handelen niet vereist. Causaal verband; art. 6:98 BW. 

  Hoge Raad, 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2935
  Voorbeeld van schade in de zin van artikel 6:98 BW, en bijbehorende toetreding van die schade.