• Boek 6 Artikel 150 (6:150 BW)

  Subrogatie

  Een vordering gaat bij wijze van subrogatie over op een derde:
   1. indien een hem toebehorend goed voor de vordering wordt uitgewonnen;
   2. indien hij de vordering voldoet omdat een hem toebehorend goed voor de vordering verbonden is;
   3. indien hij de vordering voldoet om uitwinning te voorkomen van een hem niet toebehorend goed, mits door de uitwinning een recht dat hij op het goed heeft, verloren zou gaan of de voldoening van een hem toekomend vorderingsrecht in gevaar zou worden gebracht;
   4. krachtens overeenkomst tussen de derde die de vordering voldoet en de schuldenaar, mits de schuldeiser op het tijdstip van de voldoening deze overeenkomst kende of hem daarvan kennis was gegeven.

  Toelichting

  Subrogatie is de overgang van een vordering op een derde anders dan door verkoop. Door subrogatie treedt een nieuwe schuldeiser in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser. De nieuwe schuldeiser neemt alle rechten en plichten over. Artikel 6:150 BW behandelt situaties waarin een vordering door subrogatie overgaat. Subrogatie heeft geen betrekking op de situatie dat een vordering wordt overgedragen op basis van een cessie.

  Subrogatie speelt vaak een rol bij verzekeringen. Een voorbeeld: iemand heeft schade geleden door een onrechtmatige daad. De verzekeraar vergoedt deze schade op grond van de verzekeringsovereenkomst. Vaak treedt de verzekeraar in de rechten van degene die de schade geleden heeft met als gevolg dat de verzekeraar de schade kan verhalen op de veroorzaker. Dat wordt subrogatie genoemd.

  Een ander voorbeeld doet zich voor in het geval dat iemand een hypotheek heeft gevestigd voor een schuld van een ander. Dit wordt een derdenhypotheek genoemd. Als het verhypothekeerde goed wordt uitgewonnen, dan treedt de eigenaar van het goed in de rechten van de oorspronkelijke schuldeiser. Ook in dit geval is er sprake van subrogatie.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.