• Boek 6 Artikel 24 (6:24 BW)

  Ongedaanmakingsverplichting

  1. Nadat een ontbindende voorwaarde is vervuld, is de schuldeiser verplicht de reeds verrichte prestaties ongedaan te maken, tenzij uit de inhoud of strekking van de rechtshandeling anders voortvloeit.
  2. Strekt de verplichting tot ongedaanmaking tot teruggave van een goed, dan komen de na de vervulling van de voorwaarde afgescheiden natuurlijke of opeisbaar geworden burgerlijke vruchten aan de schuldenaar toe en zijn de artikelen 120-124 van Boek 3 van overeenkomstige toepassing met betrekking tot hetgeen daarin is bepaald omtrent de vergoeding van kosten en van schade, voor zover die kosten en die schade na de vervulling zijn ontstaan.

  Toelichting

  Artikel 6:24 BW regelt dat als een ontbindende voorwaarde is vervuld voor de schuldeiser een ongedaanmakingsverpliching geldt. Dit bekekent dat, de schuldeiser verplicht is de al verrichte prestaties ongedaan te maken: bijvoorbeeld door het teruggeven van een geleverde zaak (artikel 3:2 BW). Als het niet (langer) mogelijk is, moet de schuldeiser een geldsom voor de verrichte prestaties betalen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.