• Boek 6 Artikel 119 (6:119 BW)

  Vertragingsschade en wettelijke rente

  1. De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.
  2. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  3. Een bedongen rente die hoger is dan die welke krachtens de vorige leden verschuldigd zou zijn, loopt in plaats daarvan door nadat de schuldenaar in verzuim is gekomen.

  Toelichting


  Wettelijke rente is de schadevergoeding die is verschuldig als er sprake is van vertraging in het voldoen van een geldsom. De schuldeiser heeft recht op wettelijke rente, ongeacht of hij daadwerkelijk schade heeft geleden.

  Jurisprudentie


  Hoge Raad, 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:339
  De wettelijke handelsrente als neergelegd in artikel 6:119a BW begint te lopen op het moment dat een betalingsverzoek is ontvangen. Hiervoor is niet vereist dat sprake is van een factuur, met een fatale termijn van betaling.