• Boek 6 Artikel 79 (6:79 BW)

  Executie en verrekening

  Is de schuldeiser wiens schuldenaar door een hem niet toe te rekenen oorzaak verhinderd is na te komen, desondanks in staat zelf zich door executie of verrekening het verschuldigde te verschaffen, dan is hij daartoe bevoegd.

  Toelichting

  Artikel 6:79 BW geeft twee uitzonderingen op de regel dat tijdens overmacht geen nakoming kan worden gevorderd, doordat de schuldeiser in dit artikel de bevoegdheid verkrijgt tot executie of verrekking over te gaan.

  De bevoegdheid van executie geeft de schuldeiser de bevoegdheid tot directe executie, als bedoeld in de artikelen 3:297, 3:299 en 3:300 BW, over te gaan. Hiermee verkrijgt de schuldeiser rechtstreeks de verschuldigde prestatie. De schuldeiser is niet bevoegd tot indirecte executiemiddelen, zoals dwangsommen en lijfsdwang, hiermee verkrijgt hij namelijk niet door eigen toedoen de prestatie.

  De schuldeiser is bevoegdheid tot verrekening als zijn te vorderen prestatie soortgelijk is aan zijn schuld tegen (dezelfde) wederpartij. Als de schuldeiser besluit tot verrekening over te gaan, gaan de verbintenissen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet. De schuldeiser verkrijgt de bevoegdheid om tot executie over te gaan niet als hij in schuldeisersverzuim verkeert.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.