• Boek 6 Artikel 93 (6:93 BW)

  Aanmaning

  Voor het vorderen van nakoming van het boetebeding is een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig in dezelfde gevallen als deze is vereist voor het vorderen van schadevergoeding op grond van de wet.

  Toelichting

  Op grond van artikel 6:93 BW is voor het vorderen van een boete in dezelfde gevallen een aanmaning (of andere voorafgaande verklaring) nodig als vereist voor het vorderen van een schadevergoeding. Is de prestatie blijvend onmogelijk dan is de boete zonder meer verschuldigd. Als de prestatie anderszins niet mogelijk is, dient sprake te zijn van verzuim. Dan is in beginsel een ingebrekestelling vereist.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 22 juni 2008, ECLI:NL:HR:2007:BA4122
  In beginsel is aanmaning tot voldoening van een boete noodzakelijk.