• Boek 6 Artikel 190 (6:190 BW)

  Omvang schade

  1. De aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 185, eerste lid, bestaat voor
   1. schade door dood of lichamelijk letsel;
   2. schade door het produkt toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, met toepassing van een franchise ten belope van € 500.
  2. Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt bij algemene maatregel van bestuur aangepast, indien op grond van artikel 18, tweede lid, van de EEG-richtlijn van 25 juli 1985 (PbEG nr. L 210) de in die richtlijn genoemde bedragen worden herzien.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Leeuwarden, 8 februari 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0194
  Ook het verliezen van een oog, valt onder de omvang van de schade, door het op (te) geringe hoogte ontploffen van vuurwerk.

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 1 september 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ7299
  Ook (eventueel) smartengeld valt onder de omvang van de geleden schade.