• Boek 6 Artikel 90 (6:90 BW)

  Snel teniet- of achteruitgaande zaak

  1. Bij een verhindering tot aflevering van een zaak die aan snel tenietgaan of achteruitgaan onderhevig is of waarvan om een andere reden de verdere bewaring zo bezwaarlijk is dat zij in de gegeven omstandigheden niet van de schuldenaar kan worden gevergd, is deze bevoegd de zaak op een geschikte wijze te doen verkopen. De schuldenaar is jegens de schuldeiser tot een zodanige verkoop gehouden, wanneer diens belangen deze verkoop onmiskenbaar eisen of de schuldeiser te kennen geeft de verkoop te verlangen.
  2. De netto-opbrengst treedt voor de zaak in de plaats, onverminderd de rechten van de schuldeiser wegens tekortkomingen in de nakoming van de verbintenis.

  Toelichting

  Artikel 6:90 BW gaat over situaties waarin een schuldenaar verhinderd is zaken af te leveren waarvan bewaring zo bezwaarlijk is dat dit niet van de schuldenaar kan worden gevergd. De omstandigheid dat een product aan snel tenietgaan of achteruitgaan onderhevig is wordt in het artikel als voorbeeld genoemd. De schuldenaar is dan bevoegd de zaak te verkopen, zonder dat van belang is of de verhindering hem kan worden toegerekend. Een bezwaarlijke bewaring kan wel eerder van een schuldenaar worden gevergd als sprake is van schuld. De schuldenaar is tot verkoop verplicht als de belangen van de schuldeiser dit duidelijk eisen of de schuldeiser te kennen geeft verkoop te verlangen. De opbrengsten van de verkoop treden voor de zaak in de plaats. Hiermee komen niet de rechten van de schuldeiser wegens tekortkomingen in de nakoming te vervallen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.