• Boek 6 Artikel 263 (6:263 BW)

  Onzekerheidsexceptie

  1. De partij die verplicht is het eerst te presteren, is niettemin bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar daartegenover staande verplichtingen niet zal nakomen.
  2. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  Toelichting

  Indien er sprake is van een wederkerige overeenkomst, heeft een partij bij niet-nakoming van de wederpartij de bevoegdheid nakoming van zijn verbintenis op te schorten. Deze opschortingsbevoegdheid bestaat alleen indien er sprake is van niet-nakoming van een opeisbare verbintenis. Dit artikel geeft een uitzondering op deze regel.

  De wet geeft hier de bevoegdheid tot opschorting toe aan degene die als eerste is gehouden zijn verbintenis na te komen. In beginsel zou diegene niet tot opschorting bevoegd zijn, omdat er geen sprake is van (niet-nakoming van) een opeisbare verbintenis. In dit artikel kent de wet zo’n opschortingsrecht toch toe.

  Een partij die als eerste moet nakomen heeft toch de bevoegdheid dit op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst bepaalde omstandigheden aan het licht komen die haar een goede grond geven om te verwachten dat haar wederpartij zijn eigen verbintenissen niet nakomt.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 9 juni 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BI8737
  Op de onzekerheidsexceptie van artikel 6:263 BW mag ook een beroep worden gedaan indien partijen gelijktijdig moeten presteren.

  Hoge Raad, 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW8307
  Een beroep op de onzekerheidsexceptie van artikel 6:263 BW is mogelijk als een verplichting tot betaling van een factuur waarvan de betalingstermijn reeds is verstreken, en de debiteur vrees heeft voor niet-nakoming door de crediteur van zijn daartegenover staande verplichtingen.