• Boek 6 Artikel 263 (6:263 BW)

  Onzekerheidsexceptie

  1. De partij die verplicht is het eerst te presteren, is niettemin bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar daartegenover staande verplichtingen niet zal nakomen.
  2. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  Jurisprudentie

  • Hoge Raad, 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW8307
   Een beroep op de onzekerheidsexceptie van artiekl 6:263 BW is mogelijk als een verplichting tot betaling van een factuur waarvan de betalingstermijn reeds is verstreken, en de debiteur vrees heeft voor niet-nakoming door de crediteur van zijn daartegenover staande verplichtingen.