• Boek 6 Artikel 253 (6:253 BW)

  Derdenbeding

  1. Een overeenkomst schept voor een derde het recht een prestatie van een der partijen te vorderen of op andere wijze jegens een van hen een beroep op de overeenkomst te doen, indien de overeenkomst een beding van die strekking inhoudt en de derde dit beding aanvaardt.
  2. Tot de aanvaarding kan het beding door degene die het heeft gemaakt, worden herroepen.
  3. Een aanvaarding of herroeping van het beding geschiedt door een verklaring, gericht tot een van de beide andere betrokkenen.
  4. Is het beding onherroepelijk en jegens de derde om niet gemaakt, dan geldt het als aanvaard, indien het ter kennis van de derde is gekomen en door deze niet onverwijld is afgewezen.

  Toelichting

  Een derdenbeding zorgt ervoor dat een derden, die geen partij is bij de overeenkomst, op een bepaalde manier betrokken wordt bij die overeenkomst. Zo kan het derdenbeding inhouden dat een der partijen een verplichting heeft jegens die derde of dat juist die derde een verplichting heeft jegens een der partijen.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 augustus 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6193
  Het bestaan van een derdenbedingmag niet alleen worden aangenomen als blijkt dat dit door de oorspronkelijke partijen is beoogd.