• Artikel 156 Rechtsvordering (156 Rv)

    Akten

    1. Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen.
    2. Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen. Als authentieke akten worden tevens beschouwd de akten, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt.
    3. Onderhandse akten zijn alle akten die niet authentieke akten zijn.