• Boek 7 Artikel 611 (7:611 BW)

  Goed werkgever- en werknemerschap

  De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

  Toelichting

  Dit artikel stelt dat de eisen van redelijkheid en billijkheid ook spelen tussen werkgever en werknemer.

  In artikel 3:12 BW is vastgelegd dat bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, rekening moet worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen die bij het gegeven geval zijn betrokken. Art. 7:611 BW benadrukt dat deze eisen ook van toepassing zijn op voor het arbeidsrecht relevante verhoudingen en ontwikkelingen.

  Via art. 7:611 BW spelen de grondrechten een rol in de relatie werkgever/werknemer. Ook het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het vertrouwensbeginsel kunnen via art. 7:611 doorwerken in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het artikel heeft ook een restfunctie voor omstandigheden die zich gedurende de loop van de arbeidsovereenkomst voordoen, maar niet in detail in de wet zijn geregeld.

  Uit dit artikel blijkt het algemeen erkende rechtsbeginsel dat gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze moet worden beloond. Ook kan de werkgever aansprakelijk zijn voor een ongeval van een werknemer dat verband houdt met de werkzaamheden maar waarbij zeggenschap ontbreekt.

  Ook op de werknemer rust de plicht om zich als een goed te gedragen richting de werkgever. Deze norm speelt vooral een rol bij onvoorziene omstandigheden. Zo zal een werknemer af en toe verplicht zijn over te werken, of opdrachten uit te voeren die niet binnen de functieomschrijving vallen.

  Jurisprudentie

  ECLI:NL:HR:2004:AM2312, HR, 30-01-2004

  Werknemers die met een contract voor bepaalde tijd in dienst zijn, dienen op dezelfde wijze gehonoreerd dienen te worden als degenen die voor onbepaalde tijd in dienst zijn. Dit beginsel komt een zwaar gewicht toe, maar is niet doorslaggevend. Andere omstandigheden van het geval zijn ook relevant

  HR 12-05-1989, ECLI:NL:PHR:1989:AC2497,

  Het antwoord op de vraag of de werkgever verplicht is de werknemer te werk te stellen, is in het kader van het goed werkgeverschap afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst, van de overeengekomen arbeid en van de bijzondere omstandigheden van het geval.