• Boek 7 Artikel 130 (7:130 BW)

  Overeenkomst van pandbelening

  1. De overeenkomst van pandbelening is de overeenkomst waarbij de ene partij, het pandhuis, aan de andere partij, de pandbelener, een geldsom ter beschikking stelt en de pandbelener daartegenover een roerende zaak, niet zijnde een registergoed, in de macht van het pandhuis brengt met het beding:
   1. hetzij dat het pandhuis de zaak aan de pandbelener teruggeeft, indien deze binnen de beleentermijn de geldsom volledig aan het pandhuis heeft terugbetaald en de pandbeleningsvergoeding volledig heeft voldaan, en dat het pandhuis eigenaar van de zaak wordt, indien volledige terugbetaling van de geldsom en volledige voldoening van de pandbeleningsvergoeding binnen de beleentermijn uitblijft;
   2. hetzij dat de pandbelener de zaak terstond aan het pandhuis in eigendom overdraagt, maar het pandhuis gehouden is de zaak aan de pandbelener terug te geven, indien deze binnen de beleentermijn de geldsom volledig aan het pandhuis heeft terugbetaald en de pandbeleningsvergoeding volledig heeft voldaan.
  2. De onderhavige titel is mede van toepassing op iedere overeenkomst, aangegaan onder welke vorm of benaming dan ook, met dezelfde strekking als een overeenkomst van pandbelening als bedoeld in lid 1.

  Toelichting

  Wat is een pandbelening?

  Bij pandbelening leent een partij geld, en geeft daarvoor (waardevolle) goederen als onderpand. Denk bijvoorbeeld aan sieraden, (dure) elektronica en kunst. Pandbelening komt vaak voor in pandhuizen, maar ook sommige juweliers bieden deze manier van geldlening aan. Als de lening is terugbetaald ontvangt de lener zijn goederen terug. Wel is een rente verschuldigd, dit wordt  de pandbeleningsvergoeding genoemd.

  Overeenkomst van pandbelening

  De overeenkomst van pandbelening is geregeld in artikel 7:130 BW. Voor de overeenkomst van pandlening geldt een schriftelijkheidsvereiste. Dit betekent dat de overeenkomst op papier (of een duurzame drager) moet worden opgeschreven.

  In de overeenkomst moet onder andere een omschrijving van de ‘beleende’ zaak worden opgenomen. Ook de hoogte van het geleende bedrag, en de lengte van de ‘beleentermijn‘ moet worden vermeld.

  Ook moet de pandbeleningsvergoeding per maand worden opgenomen. De vergoeding moet worden uitgedrukt in een percentage van de ter beschikking gestelde geldsom. Ook moet de wijze waarop de vergoeding is berekend worden opgenomen.

  Pandbeleningsvergoeding

  De hoogte van de vergoeding die pandjeshuizen voor overeenkomsten  mogen vragen is gemaximeerd. Sinds 1 juli 2015 geldt dat maximaal een vergoeding van 4,5% per maand mag worden afgesproken.