• Boek 7 Artikel 17 (7:17 BW)

  Conformiteit

  1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.
  2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.
  3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.
  4. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.
  5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.
  6. Bij koop van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

  Toelichting

  Conformiteit of non-conformiteit

  De verkoper van een zaak kent bepaalde hoofdverplichtingen. In dit artikel wordt een van deze hoofdverplichtingen ingekleurd. Op de verkoper rust de verplichting dat de zaak die wordt afgeleverd moet beantwoorden aan de overeenkomst. De koper moet krijgen wat hij op basis van de overeenkomst mag verwachten. Dat wordt conformiteit genoemd. Als de zaak echter niet beantwoordt aan de overeenkomst, dan is er sprake van non-conformiteit.

  Consumentenkoop

  Belangrijk hierbij is dat de regeling van conformiteit bij consumentenkoop van dwingend recht is. Indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, maar de verkoper is wel een professioneel handelende partij, dan kan van deze regeling niet worden afgeweken in de overeenkomst. Dit volgt uit art. 7:6 lid 1 BW.

  Conformiteit

  Wat betekent conformiteit? De zaak moet conform zijn – de afgeleverde zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst. Het moet de eigenschappen en kenmerken bevatten waarvan de koper op basis van de overeenkomst mocht verwachten dat die aanwezig zijn. Dit geldt ook voor eventuele gebreken. De zaak mag eventuele gebreken niet bezitten waarvan de koper – ook weer op basis van de overeenkomst – mocht verwachten dat die niet aanwezig zijn.

  De vraag is dus telkens: welke eigenschappen mocht de koper op grond van de overeenkomst verwachten? Belangrijk hierbij is dat het in ieder geval gaat om eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik van de zaak. Als je een fiets koopt, mag je verwachten dat deze trappers heeft.

  Daarbij spelen ook de mededelingen van de koper een rol. Als de koper een horloge wil kopen, waarbij hij duidelijk heeft aangegeven dat hij deze gaat gebruiken om mee te duiken en het horloge dus waterdicht moet zijn, dan mag de koper verwachten dat hij een waterdicht horloge koopt. Als de verkoper echter duidelijk aangeeft dat het horloge absoluut niet waterdicht is, wordt het voor de koper lastiger om hier tegen op te komen.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad 17 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1401, Schirmeister/De Heus

  In dit arrest is in geding of verborgen roest aan een oldtimer voor de rekening van de koper dient te blijven of dat de verkoper deze had moeten mededelen en of er sprake is van dwaling. Bij de koop van een (tweedehands) auto wordt een beroep op dwaling al snel gehonoreerd indien niet wordt voldaan aan elementaire eisen van verkeersveiligheid. In dat geval is sprake van non-conformiteit.

  Rechtbank Limburg 15 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2368

  Een tweedehands auto heeft kort na aankoop een defect aan de versnellingsbak. De (kanton)rechter oordeelt dat er geen sprake is van non-conformiteit gelet op de leeftijd van de auto en de lage aanschafprijs. Ook is geen sprake (geweest) van gevaar voor de verkeersveiligheid.