• Boek 7 Artikel 17 (7:17 BW)

  Conformiteit

  1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.
  2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.
  3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.
  4. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.
  5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.
  6. Bij koop van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

  Toelichting

  Wat is conformiteit?

  Een afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Dit wordt conformiteit genoemd. Dit betekent dat de gekochte zaak voor de koper de eigenschappen moet hebben die hij mocht verwachten. Als de zaak deze eigenschappen niet heeft, is sprake van non-conformiteit. In dat geval is de verkoper aansprakelijk voor de schade van de koper.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 17 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1401 (Schirmeister/De Heus)

  In dit arrest is in geding of verborgen roest aan een oldtimer voor de rekening van de koper dient te blijven of dat de verkoper deze had moeten mededelen en of er sprake is van dwaling. Bij de koop van een (tweedehands) auto wordt een beroep op dwaling al snel gehonoreerd indien niet wordt voldaan aan elementaire eisen van verkeersveiligheid. In dat geval is sprake van non-conformiteit.

  Rechtbank Limburg, 15 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2368

  Een tweedehands auto heeft kort na aankoop een defect aan de versnellingsbak. De (kanton)rechter oordeelt dat er geen sprake is van non-conformiteit gelet op de leeftijd van de auto en de lage aanschafprijs. Ook is geen sprake (geweest) van gevaar voor de verkeersveiligheid.