• Boek 7 Artikel 964 (7:964 BW)

  Sommenverzekering

  Sommenverzekering is de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Zij is slechts toegelaten bij persoonsverzekering en bij verzekeringen welke daartoe bij algemene maatregel van bestuur, zonodig binnen daarbij vast te stellen grenzen, zijn aangewezen.

  Toelichting

  Wat is een sommenverzekering?

  Een sommenverzekering is een bijzonder type verzekering. Een sommenverzekering keert bij een gedekte gebeurtenis het van tevoren afgesproken bedrag uit. Dit wordt de verzekerde som genoemd. Een sommenverzekering heeft niet tot doel de opgelopen schade te vergoeden. De sommenverzekering is geregeld in artikel 7:964 BW.

  Schade- en sommenverzekeringen

  Een schadeverzekering dient voor de bescherming van het vermogen. Een schadeverzekering keert uit wanneer de verzekerde als gevolg van een gedekte gebeurtenis schadeoploopt. Het is wettelijk niet toegestaan dat de verzekerde beter wordt van de schade. Dit wordt het indemniteitsbeginsel genoemd.

  Een sommenverzekering keert bij een gedekte gebeurtenis het overeengekomen bedrag uit. De zogenaamde verzekerde som. De verzekerde hoeft geen financieel nadeel te hebben.

  Anders dan bij een schade-uitkering van een schadeverzekering, kan de verzekeraar bij een sommenverzekering de uitgekeerde som niet verhalen op een aansprakelijke derde.