• Boek 7 Artikel 677 (7:677 BW)

  Ontslag op staande voet

  1. Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij.
  2. De partij die door opzet of schuld aan de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, is aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd, indien de wederpartij van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt.
  3. De vergoeding, bedoeld in lid 2, is:
   1. in geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tussentijds kan worden opgezegd, gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren;
   2. in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd, gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien deze van rechtswege zou zijn geëindigd.
  4. De partij die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd, in strijd met lid 1 opzegt, is aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien deze van rechtswege zou zijn geëindigd. De kantonrechter kan de vergoeding, bedoeld in dit lid, matigen indien hem dit met het oog op de omstandigheden billijk voorkomt, maar tot niet minder dan het in geld vastgestelde loon voor drie maanden. De werknemer kan de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen.
  5. De kantonrechter kan de vergoeding, bedoeld in lid 2:
   1. matigen, indien hem dit met het oog op de omstandigheden billijk voorkomt, met dien verstande dat de vergoeding, bedoeld in lid 3, onderdeel a, ten minste gelijk is aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij toepassing van de opzegtermijn, bedoeld in artikel 672, had behoren voort te duren;
   2. op een hoger bedrag stellen, indien de opzegging geschiedt door de werknemer en hem dit gelet op de omstandigheden billijk voorkomt.
  6. Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan worden bepaald dat de kantonrechter de vergoeding, bedoeld in lid 4, op een hoger bedrag kan stellen ten laste van de werknemer, indien de werknemer een in die regeling aan te wijzen functie in een bedrijfstak uitoefende. Uitsluitend functies in een bedrijfstak die zijn aangewezen in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 668a, lid 8, kunnen worden aangewezen als een functie als bedoeld in de eerste zin.
  7. Elk beding waarbij de bevoegdheid, bedoeld in lid 1 of in lid 4, laatste zin, wordt uitgesloten of beperkt, is nietig.

  Toelichting

  Wat is ontslag op staande voet?

  Ontslag op staande voet is het opzeggen van aan arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden. Toestemming van het UWV is dan niet nodig. Voor een ontslag op staande voet gelden een aantal vereisten. Het ontslag moet onverwijld worden gegeven. Dit betekent dat de werkgever het ontslag direct, na de dringende reden, aan de werknemer moet mededelen. Daarnaast moet het ontslag per direct ingaan.

  Is het ontslag op staande voet onverwijld gegeven?

  Een werkgever moet direct na het ontstaan van een dringende reden, aan de werknemer mede delen dat hij tot ontslag op staande voet overgaat. De werkgever mag wel kort onderzoek naar de omstandigheden om zijn beslissing voldoende af te wegen. Hoe lang de werkgever over dit onderzoek mag doen is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Van de werkgever mag worden verwacht dat hij zoveel mogelijk voortvarendheid te werk gaat.

  Dringende redenen werkgever

  Redenen die voldoende zwaar wegen voor een ontslag op staande voet, worden in in artikel 7:678 lid 2 BW genoemd. Hierbij kan worden gedacht aan: misleiding, diefstal, mishandeling of grovelijke belediging. Maar ook als een werknemer in belangrijke mate niet voldoende bekaam of geschikt blijk de arbeid uit te voeren. Belangrijk is dat artikel 7:678 BW niet limitatief is. Dit betekent dat niet alle mogelijke redenen zijn omschreven. De reden moet zodanig zijn dat in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft. 

  Dringende redenen werknemer

  Een werknemer kan ook ontslag op staande voet nemen. Redenen die voor het nemen van ontslag op staande voet door de werknemer voldoende zwaarwegend zijn worden in artikel 7:679 lid 2 BW genoemd. Ook deze redenen zijn niet limitatief. Voorbeelden zijn mishandeling, bedreiging of ernstige belediging door de werkgever.

  Gevolgen ontslag op staande voet

  De gevolgen van een ontslag op staande voet kunnen vergaand zijn. Een werknemer verliest direct zijn werk en kan dan in de regel ook geen uitkering krijgen, omdat hij verwijtbaar werkloos is.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Noord-Holland 18 januari 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:338

  Structureel te laat komen op je werk is een geldige reden voor ontslag op staande voet.