• Boek 7 Artikel 458 (7:458 BW)

  Statistiek of wetenschappelijk onderzoek

  1. In afwijking van het bepaalde in artikel 457 lid 1 kunnen zonder toestemming van de patiënt ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander desgevraagd inlichtingen over de patiënt of inzage in de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden verstrekt indien:
   1. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of
   2. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen.
  2. Verstrekking overeenkomstig lid 1 is slechts mogelijk indien:
   1. het onderzoek een algemeen belang dient,
   2. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en
   3. voor zover de betrokken patiënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.
  3. Bij een verstrekking overeenkomstig lid 1 wordt daarvan aantekening gehouden in het dossier.