• Boek 7 Artikel 610 (7:610 BW)

  Arbeidsovereenkomst

  1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
  2. Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkomst, zijn de bepalingen van deze titel en de voor de andere soort van overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.

  Toelichting

  Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Er is echter pas sprake van een arbeidsovereenkomst als er sprake is van:

  1. Het persoonlijk verrichten van arbeid;
  2. Een vergoeding wordt betaald in de vorm van loon; en
  3. Er sprake is van een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer.

  Persoonlijk verrichten van arbeid

  Wanneer verricht iemand persoonlijk arbeid? Het gaat erom dat de werknemer geacht wordt de arbeid te verrichten en niet iemand anders. Hoe dit ook wel wordt uitgelegd is dat er geen sprake mag zijn van ‘vrijelijk laten vervangen’. Met andere woorden, kan de werknemer zich zonder enig overleg met de werkgever laten vervangen door een ander? Indien de werknemer dit kan doen is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. De arbeid hoeft immers niet persoonlijk te worden verricht, maar kan door iedereen worden gedaan.

  Loon

  Wanneer is er sprake van loon? In artikel 10 van de Wet op de Loonbelasting 1964 wordt een definitie gegeven van loon. Dit is echter een fiscale definitie. Voor de civielrechtelijke arbeidsovereenkomst wordt er wel bij deze definitie aansluiting gevonden. Loon is namelijk alles wat wordt genoten uit dienstbetrekking. Dus alles wat iemand ontvangt op grond van zijn arbeidsovereenkomst, dat is loon. Als iemand dus niet betaald krijgt voor zijn verrichte arbeid, dan is er ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

  Gezagsverhouding

  De gezagsverhouding is een belangrijk element in de arbeidsovereenkomst. De werknemer moet ondergeschikt zijn aan een werkgever. Dit onderscheid de arbeidsovereenkomst ook van bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht. Op het moment dat de werkgever de bevoegdheid heeft om aanwijzingen en instructies te geven aan de werknemer is er sprake van een gezagsverhouding. De werkgever hoeft niet perse gebruik te maken van deze bevoegdheid, maar hij moet hem wel hebben. De werknemer moet in die zin verplicht zijn om deze aanwijzingen en instructies op te volgen. Pas als hier sprake van is, kan van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW worden gesproken.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746

  De Hoge Raad stelt hier dat de bedoeling van partijen niet langer relevant is bij de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. De Hoge Raad doet daarmee afstand van zijn eerdere uitspraak in het arrest van 1997 genaamd Groen/Schoevers. Voor de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst moet worden gekeken naar de omschrijving van art. 7:610 BW. Van belang is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving, namelijk: is er sprake van arbeid, loon en gezag?