• Boek 7 Artikel 650 (7:650 BW)

  Boete op overtreding voorschriften van arbeidsovereenkomst

  1. De werkgever kan slechts boete stellen op de overtreding van de voorschriften van de arbeidsovereenkomst, indien in de arbeidsovereenkomst de voorschriften op de overtreding waarvan boete is gesteld en het bedrag van de boete zijn vermeld.
  2. De overeenkomst waarbij boete wordt bedongen, wordt schriftelijk aangegaan.
  3. De overeenkomst waarbij boete is bedongen, vermeldt nauwkeurig de bestemming van de boete. Zij mogen noch onmiddellijk noch middellijk strekken tot persoonlijk voordeel van de werkgever zelf of van degene aan wie de werkgever de bevoegdheid heeft verleend om aan werknemers een boete op te leggen.
  4. Iedere boete, in een overeenkomst bedongen, is op een bepaald bedrag gesteld, uitgedrukt in het geld waarin het loon in geld is vastgesteld.
  5. Binnen een week mag aan de werknemer geen hoger bedrag aan gezamenlijke boetes worden opgelegd dan zijn in geld vastgesteld loon voor een halve dag. Geen afzonderlijke boete mag hoger dan dit bedrag worden gesteld.
  6. Elk beding in strijd met enige bepaling van dit artikel is nietig. Echter mag, doch alleen ten aanzien van werknemers wier in geld vastgesteld loon meer bedraagt dan het voor hen geldende minimumloon bij schriftelijk aangegane overeenkomst van de bepalingen van de leden 3, 4 en 5 worden afgeweken. Is zulks geschied, dan zal de rechter steeds bevoegd zijn de boete op een kleinere som te bepalen, indien de opgelegde boete hem bovenmatig voorkomt.
  7. Ondergaat het bedrag van het loon, genoemd in lid 6, wijziging, dan wordt de werking van bedingen waarbij van de leden 3, 4 en 5 is afgeweken, geschorst jegens de werknemer wiens in geld vastgesteld loon niet meer bedraagt dan het gewijzigde bedrag van het minimumloon.
  8. Onder het stellen en bedingen van boete in de zin van dit artikel wordt begrepen het door de werkgever bedingen van boete als bedoeld in de artikelen 91 tot en met 94 van Boek 6.

  Toelichting

  Een boetebeding in de arbeidsovereenkomst?

  In de arbeidsovereenkomst kan een boetebeding worden opgenomen. Dit betekent dat bij de overtreding van een bepaald voorschrift, iemand een boete krijgt. Ook kan het boetebeding ervoor zorgen dat bepaalde verplichtingen worden nageleefd. Het boetebeding moet op schrift worden gesteld. Daarnaast kan het alleen worden opgenomen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar ook een boetebeding in een cao wordt geldig geacht. De boete geldt voor de werknemer. Als hij een bepaald voorschrift overtreedt, moet hij een bepaald geldbedrag betalen. Of hij verliest een deel van zijn loon.

  Geldigheidsvereisten

  Voor het boetebeding gelden bepaalde geldigheidsvereisten. De voorschriften waarvan overtreding leidt tot een boete moeten namelijk in de arbeidsovereenkomst of de cao zijn aangegeven. Als dit niet gebeurd, is het boetebeding ongeldig. Ook moet het bedrag van de boete worden vastgesteld. Per overtreding moet duidelijk zijn wat de hoogte van de boete is.

  In de arbeidsovereenkomst moet duidelijk zijn wat er met de boete gebeurd. Dus waar het geld naartoe gaat. De bestemming van de boete moet aangegeven worden. Er zit ook een maximum aan gegeven. Een boete die binnen een week mag worden opgelegd, is in hoogte gemaximeerd.

  Als laatste is het belangrijk dat de werkgever een keuze maakt tussen de toepassing van het boetebeding of het vorderen van een schadevergoeding. De werkgever moet één van de twee opties kiezen en kan geen gebruikmaken van beide.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad 4 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2844

  Artikel 7:650 BW is niet van toepassing als het boetebeding is opgenomen in een concurrentiebeding.