Titel 2 – Financiëlezekerheidsovereenkomsten

Nakoming financiëlezekerheidsovereenkomst en overdracht

Een overdracht ter nakoming van een financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht is geen overdracht tot zekerheid of een overdracht die de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen in de zin van artikel 84 lid 3 van Boek 3. De regels betreffende pandrecht zijn op een zodanige overeenkomst… lees meer »

Bevoegdheden zekerheidsnemer

Tenzij anders is bedongen in een financiëlezekerheidsovereenkomst tot de vestiging van een pandrecht, is de zekerheidsnemer, wanneer aan de voorwaarden van een executiegrond wordt voldaan, bevoegd: effecten waarop het pandrecht rust te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen onderscheidenlijk deze effecten zich toe te eigenen en de waarde van de effecten… lees meer »

Financiëlezekerheidsovereenkomst en vestiging pandrecht

Bij een financiëlezekerheidsovereenkomst tot vestiging van een pandrecht kan worden bedongen dat de zekerheidsnemer de verpande goederen kan gebruiken of verkopen en de opbrengst behouden. Uitoefening van het recht tot gebruik of verkoop brengt van rechtswege een verplichting van de zekerheidsnemer mee tot overdracht van gelijkwaardige goederen aan de zekerheidsgever, uiterlijk op het tijdstip waarop… lees meer »

Toepasselijkheid regelgeving financiëlezekerheidsovereenkomsten

Deze titel is van toepassing op financiëlezekerheidsovereenkomsten waarbij ten minste een van de partijen is: een overheidsinstantie, met inbegrip van: instellingen behorend tot de overheidssector van de lidstaten van de Europese Unie die belast zijn met of een rol spelen bij het beheer van de overheidsschuld en; instellingen behorend tot de overheidssector van de lidstaten… lees meer »

Financiële zekerheidsovereenkomst

Financiële zekerheidsovereenkomst financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht: een overeenkomst op grond waarvan de onder d, e of f bedoelde goederen worden overgedragen als waarborg voor een verplichting; financiëlezekerheidsovereenkomst tot vestiging van een pandrecht: een overeenkomst op grond waarvan een pandrecht wordt verschaft op de onder d, e of f bedoelde goederen; geld: op een rekening of deposito… lees meer »