• Boek 7 Artikel 734a (7:734a BW)

  Behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling

  1. De zeevarende, bedoeld in artikel 734, heeft tot zijn herstel recht op behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling.
  2. Dit recht komt evenwel niet toe aan:
   1. de zeevarende die verzekeringsplichtige is op grond van de Zorgverzekeringswet, zolang hij verblijft in Nederland;
   2. de zeevarende die verblijft in het land waar hij zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.
  3. Het recht eindigt, indien de zeevarende is teruggekeerd of heeft kunnen terugkeren naar het land waar hij zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.
  4. Op de aanspraken, die de zeevarende heeft ingevolge dit artikel, komen de aanspraken ingevolge de Wet langdurige zorg in mindering.