• Boek 7 Artikel 699 (7:699 BW)

  Gegevens zee-arbeidsovereenkomst

  1. De zee-arbeidsovereenkomst vermeldt in ieder geval:
   1. de naam en de voornamen van de zeevarende, de dag van zijn geboorte of zijn leeftijd en zijn geboorteplaats of het onbekend zijn van een of meer van deze gegevens;
   2. de naam en het adres van de werkgever;
   3. de plaats en de dag van het aangaan van de zee-arbeidsovereenkomst;
   4. de aanduiding van het zeeschip of de zeeschepen waarop de zeevarende zich verbindt dienst te doen of de bepaling dat hij dienst zal doen op een of meer door de werkgever aan te wijzen zeeschepen;
   5. de te ondernemen reis of reizen, als deze reeds vaststaan;
   6. het bedrag van het loon van de zeevarende en, voor zover van toepassing, de wijze van berekening;
   7. de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van deze aanspraak;
   8. het bedrag van het tijdens de vakantie door te betalen loon en, voor zover van toepassing, de wijze van berekening;
   9. de door de werkgever aan de zeevarende te verstrekken prestaties voor geneeskundige zorg en sociale zekerheidsuitkeringen;
   10. de functie waarin de zeevarende in dienst zal treden;
   11. indien mogelijk, de plaats waar en de dag waarop de dienst aan boord zal aanvangen;
   12. de beëindiging van de zee-arbeidsovereenkomst, namelijk:
    1. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, de dag waarop deze arbeidsovereenkomst eindigt, met vermelding van de inhoud van artikel 722 of indien de overeenkomst voor bepaalde tijd bij de reis wordt aangegaan, de haven overeengekomen voor de beëindiging van de overeenkomst of indien de reis eindigt in een andere dan de overeengekomen haven van de inhoud van artikel 723;
    2. indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, de inhoud van artikel 724 lid 1, eerste volzin;
   13. de aanspraak van de zeevarende op repatriëring;
   14. een verwijzing naar de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.