• Boek 7 Artikel 2 (7:2 BW)

  Koop woning

  1. De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan.
  2. De tussen partijen opgemaakte akte of een afschrift daarvan moet aan de koper ter hand worden gesteld, desverlangd tegen afgifte aan de verkoper van een gedateerd ontvangstbewijs. Gedurende drie dagen na deze terhandstelling heeft de koper het recht de koop te ontbinden. Komt, nadat de koper van dit recht gebruik gemaakt heeft, binnen zes maanden tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde zaak of hetzelfde bestanddeel daarvan opnieuw een koop tot stand, dan ontstaat het recht niet opnieuw.
  3. De leden 1–2 zijn van overeenkomstige toepassing op de koop van deelnemings- of lidmaatschapsrechten die recht geven op het gebruik van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan.
  4. Van het in de leden 1–3 bepaalde kan niet ten nadele van de koper worden afgeweken, behoudens bij een standaardregeling als bedoeld in artikel 214 van Boek 6.
  5. De leden 1–4 zijn niet van toepassing op huurkoop en koop op een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Zij zijn evenmin van toepassing, wanneer de overeenkomst tevens voldoet aan de omschrijving van een overeenkomst als bedoeld in artikel 50a, onderdelen c of f.

  Toelichting

  In dit artikel gaat het om de koop van een onroerende zaak – een woning – door een consument. Een consument is een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De wetgever vindt dat consumenten extra bescherming verdienen. Vandaar dat er in dit artikel een vormvoorschrift is opgenomen.

  Met het vormvoorschrift wil de wetgever bereiken dat het duidelijk is wanneer er wilsovereenstemming bestaat over de koop. En dat de koper de mogelijkheid heeft om de schriftelijke overeenkomst aan een deskundige voor te leggen. Daarnaast bestaat er een bedenktijd voor de koper. Tijdens die bedenktijd kan er dan een deskundige worden ingeschakeld.

  Er wordt hier alleen bescherming geboden aan de consument-koper. Een consument-verkoper heeft namelijk op voorhand al de mogelijkheid om een deskundige te raadplegen. De consument-koper heeft dat pas bij of na de contractsluiting.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.