• Boek 7 Artikel 656 (7:656 BW)

  Getuigschrift

  1. De werkgever is verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer op diens verzoek een getuigschrift uit te reiken.
  2. Het getuigschrift vermeldt:
   1. de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week;
   2. de begindatum en de einddatum van het dienstverband;
   3. een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan;
   4. een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;
   5. indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden daartoe.
  3. De in lid 2, onderdelen c, d en e, genoemde gegevens worden slechts op verzoek van de werknemer in het getuigschrift vermeld.
  4. Indien de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en hij in verband daarmee een vergoeding aan de werkgever verschuldigd is, is de werkgever gerechtigd dit in het getuigschrift te vermelden.
  5. De werkgever die weigert het gevraagde getuigschrift af te geven, nalaat aan een verzoek als bedoeld in lid 3 te voldoen, in het getuigschrift door opzet of schuld onjuiste mededelingen opneemt of het getuigschrift van een kenmerk voorziet of op een bepaalde wijze inricht om daarmee aangaande de werknemer enige mededeling te doen die niet in de bewoordingen van het getuigschrift is vervat, is zowel jegens de werknemer als jegens derden aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
  6. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.