• Boek 7 Artikel 639 (7:639 BW)

  Recht op loon gedurende vakantie

  1. De werknemer behoudt gedurende zijn vakantie recht op loon.
  2. Indien hierin bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan is voorzien, kan de werkgever aan zijn verplichting om gedurende de vakantie loon te betalen voldoen hetzij door aan de werknemer vakantiebonnen over te dragen ten laste van een fonds, hetzij door betaling aan een fonds ten laste waarvan de werknemer gelijkwaardige rechten verwerft. Voor de toepassing van dit artikel worden vakantiebonnen als loon beschouwd.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 14 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1003
  Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie leidend (arrest Williams e.a./British Airways (ECLI:EU:C:2011:588)) volgt dat het loonbegrip ruim moet worden uitgelegd. Ook als in een Algemeen verbindend verklaarde CAO anders is bepaalt, kan een onregelmatigheidstoeslag onder het loonbegrip vallen en verschuldigd zijn. Gekeken wordt of de onregelmatigheidstoeslag intrinsiek samenhangt met de werkzaamheden van de werknemer (zie ook: Rechtbank Rotterdam, 11 november 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8883).