• Boek 7 Artikel 626 (7:626 BW)

  Loonstrook

  1. De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van het loonbedrag, van de gespecificeerde bedragen waaruit dit is samengesteld, van de gespecificeerde bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede van het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer over de termijn waarover het loon is berekend ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag recht heeft, tenzij zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan.
  2. De opgave vermeldt voorts de naam van de werkgever en van de werknemer, de termijn waarover het loon is berekend, alsmede de overeengekomen arbeidsduur.
  3. De werkgever verstrekt de elektronische opgave op zodanige wijze dat deze door de werknemer kan worden opgeslagen en voor hem toegankelijk is ten behoeve van latere kennisneming.
  4. Voor het verstrekken van een elektronische opgave is uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereist.
  5. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

  Toelichting


  Op grond van dit artikel is de werkgever verplicht om de werknemer een schriftelijke specificatie van zijn loon te verstrekken. Hierop dient te worden vermeld:

  • Het totale brutoloon, met specificatie welke bedragen op het loonbedrag zijn ingehouden.
  • De losse bedragen waaruit het loon is samengesteld.
  • Het wettelijke minimumloon waarop een persoon van dezelfde leeftijd over dezelfde termijn gerechtigd is.
  • De naam van de werkgever en de werknemer, de termijn waarover het loon is berekend en de arbeidsduur.

  Deze bedragen behoeven niet te worden vermeld als zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan. Het is de werkgever alleen na uitdrukkelijke toestemming van de werknemer toegestaan om de loonopgave elektronisch te overhandigen. De bewijslast voor de instemming ligt bij de werkgever. De opgave moet zo worden verstrekt dat deze kan worden bewaard. Een bericht heeft de werknemer pas daadwerkelijk bereikt als het terechtkomt in de persoonlijke e-mailbox van de werknemer. Plaatsing op een internetpagina is dus niet voldoende.

  Dit artikel is dwingend recht.

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.