• Boek 7 Artikel 673 (7:673 BW)

  Transitievergoeding

  1. De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en:
   1. de arbeidsovereenkomst:
    1. door de werkgever is opgezegd;
    2. op verzoek van de werkgever is ontbonden; of
    3. na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet en voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is aangegaan, die tussentijds kan worden opgezegd en ingaat na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden; of
   2. de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever:
    1. door de werknemer is opgezegd;
    2. op verzoek van de werknemer is ontbonden; of
    3. na een einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet aansluitend is voortgezet.
  2. De transitievergoeding is over de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst gelijk aan een zesde van het loon per maand voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en gelijk aan een kwart van het loon per maand voor elke daaropvolgende periode van zes maanden. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000,– of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag.
  3. Het bedrag, genoemd in lid 2, wordt telkens met ingang van 1 januari door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in de Macro-Economische Verkenningen, in het voorafgaande jaar is geraamd. Het bedrag wordt daarbij afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000,–. Het gewijzigde bedrag is uitsluitend van toepassing indien de arbeidsovereenkomst op of na de datum van de wijziging eindigt of niet wordt voortgezet.
  4. Voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst, bedoeld in de leden 1 en 2, worden:
   1. maanden waarin de gemiddelde omvang van de door de werknemer verrichte arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft bedragen, tot het bereiken van de achttienjarige leeftijd buiten beschouwing gelaten; en
   2. een of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld. De vorige zin is eveneens van toepassing indien de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn.
  5. Indien in de in lid 4, onderdeel b, bedoelde situatie bij de beëindiging van een voorafgaande arbeidsovereenkomst een transitievergoeding is betaald of op grond van artikel 673b, lid 1, een gelijkwaardige voorziening is verstrekt, wordt een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding die bij die beëindiging op grond van de leden 1 en 2 verschuldigd was of zou zijn geweest in mindering gebracht op de transitievergoeding.
  6. Onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht:
   1. kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer; en
   2. kosten verband houdende met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt.
  7. De transitievergoeding is niet verschuldigd indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst:
   1. geschiedt voor de dag waarop de werknemer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en de gemiddelde omvang van de door hem verrichte arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft bedragen;
   2. geschiedt in verband met of na het bereiken van een bij of krachtens wet vastgestelde of tussen partijen overeengekomen leeftijd waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, of, indien geen andere leeftijd geldt, de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd; of
   3. het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
  8. In afwijking van lid 7, onderdeel c, kan de kantonrechter de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk aan de werknemer toekennen indien het niet toekennen ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
  9. Indien, na een einde van rechtswege, het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de kantonrechter:
   1. naast de transitievergoeding aan de werknemer ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen; of
   2. indien de werknemer korter dan 24 maanden in dienst is geweest bij de werkgever, bedoeld in lid 1, of op grond van lid 7, onderdeel a, geen recht op transitievergoeding heeft, aan de werknemer ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen.
  10. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat voor de toepassing van lid 2 wordt verstaan onder loon.

  Toelichting

  Wat is een transitievergoeding?

  Een transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij wordt ontslagen. Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer die wordt ontslagen, recht op een transitievergoeding. Voorwaarde is dat de werknemer ten minste 24 maanden in dienst is geweest. Daarnaast moet het initiatief om het dienstverband te beëindigen bij de werkgever liggen.

  Recht op een transitievergoeding

  Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als ten minste 2 jaren bij de werkgever in dienst is geweest, en dan wordt ontslagen. De regeling geldt voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd (vaak een ‘vast’ contract genoemd), maar ook voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd, als deze niet wordt verlengd.

  Geen recht op een transitievergoeding

  Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding, als:

  • hij korter dan 2 jaar in dienst is geweest;
  • hij is ontslagen vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten;
  • hij ten tijde van ontslag nog geen 18 jaar is, en gemiddeld niet meer dan 12 uren per week werkt;
  • hij is ontslagen omdat u de AOW-leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • de werkgever failliet is;
  • in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen;
  • als een nieuw tijdelijk contract is aangegaan vóór het eindigen van het vorige;
  • als de werkgever een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat een tijdelijk contract afloopt;
  • als de werkgever aanbiedt een tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt.

  Zelf ontslag nemen

  Een werknemer heeft ook recht op een transitievergoeding als hij zelf ontslag neemt (of een tijdelijk contract niet verlengt) als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever. Als het dienstverband op initiatief van de werknemer niet wordt verlengd, zonder dat sprake is van dergelijk handelen of nalaten van de werkgever, dan is geen transitievergoeding verschuldigd.

  Hoogte van een transitievergoeding

  De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal dienstjaren van de werknemer. De transitievergoeding is maximaal € 76.000,–. Tussen partijen kunnen wel afspraken zijn gemaakt over de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding, in dat geval kan deze hoger uitvallen dan de wettelijke transitievergoeding. De afgesproken ontslagvergoeding treedt in dat geval in de plaats van de transitievergoeding.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Limburg, 22 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2568.

  Geen transitievergoeding is verschuldigd wanneer het dienstverband niet op initiatief van de werkgever niet is voortgezet, maar op initiatief van werkneemster zelf.