• Boek 7 Artikel 500 (7:500 BW)

  Reisovereenkomst

  1. In deze titel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
   1. reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt;
   2. reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:
    1. vervoer,
    2. verblijf,
    3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;
   3. reiziger:
    1. de wederpartij van de reisorganisator,
    2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
    3. degene aan wie overeenkomstig artikel 506 de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.
  2. Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf als tussenpersoon optreedt van een niet in Nederland gevestigde reisorganisator, wordt jegens zijn wederpartij als reisorganisator aangemerkt.