• Boek 7 Artikel 682a (7:682a BW)

  Nadere regels

  1. Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de artikelen 681, lid 1, onderdelen d en e, en 682, leden 4 en 5, waarin kan worden bepaald:
   1. wat mede onder de werkgever, bedoeld in die artikelen, wordt verstaan;
   2. in welke gevallen en onder welke voorwaarden die bepalingen niet van toepassing zijn; en
   3. in welke volgorde de voormalige werknemers in de gelegenheid worden gesteld hun vroegere werkzaamheden te hervatten dan wel als kandidaat voor de terbeschikkingstelling te worden voorgedragen.