• Boek 7 Artikel 175 (7:175 BW)

  Schenking

  1. Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt.
  2. Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen.

  Toelichting

  Wat is schenking?

  Een schenking is een overeenkomst zonder tegenprestatie. Met een schenking verrijkt de ene partij, de schenker, een ander, de begiftigde, uit zijn eigen vermogen. De schenker ontvangt daarvoor geen tegenprestatie. Een schenking is een overeenkomst, en komt daarom tot stand door aanbod en aanvaarding. Schenking wordt geregeld in artikel 7:175 en verder BW.

  Aanbod en aanvaarding

  Een schenking komt alleen tot stand als sprake is van een aanbod en aanvaarding daarvan. Bij schenking wordt aanvaarding snel aangenomen. Alleen als een aanbod expliciet wordt afgewezen komt geen schenkingsovereenkomst tot stand.

  Vernietiging schenkingsovereenkomst

  Een schenking is in bepaalde gevallen vernietigbaar. Om een schenking ongedaan te maken kan een beroep worden gedaan op de wilsgebreken: bedrog, bedreiging, dwaling en misbruik van omstandigheden. Als een beroep op een van deze wilsgebreken slaagt, wordt de schenkingsovereenkomst vernietigd.

  Een schenking is ook vernietigbaar als de schenker tijdens de schenking ziek was en de schenkingsovereenkomst zijn verzorger of verpleger begunstigd. Ook is een schenking vernietigbaar als de schenker ten tijde van de schenking in verzorgings-, verplegingstehuis of psychiatrische inrichting zat en de medewerkers of de instelling worden begunstigd.

  Uit artikel 7:184 BW volgen een drietal vernietigingsgronden. Een schenking is vernietigbaar als:

  • de begunstigde zijn verplichtingen uit de schenking niet nakomt;
  • de begiftigde opzettelijk een misdrijf tegen de schenker pleegt; of,
  • de begiftigde, ondanks dat hij hiertoe verplicht is, niet bijdraagt in het onderhoud van de schenker.