• Boek 7 Artikel 399a (7:399a BW)

    Nietig beding pachtovereenkomst

    1. Nietig is elk beding in een pachtovereenkomst, ingevolge hetwelk de geldelijke lasten, welke de verpachter door publiekrechtelijke lichamen zijn of zullen worden opgelegd, geheel of ten dele ten laste van de pachter komen.