• Boek 7 Artikel 207 (7:207 BW)

  Huurvermindering vanwege gebreken

  1. De huurder kan in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een daaraan evenredige vermindering van de huurprijs vorderen van de dag waarop hij van het gebrek behoorlijk heeft kennis gegeven aan de verhuurder of waarop het gebrek reeds in voldoende mate bekend was om tot maatregelen over te gaan, tot die waarop het gebrek is verholpen.
  2. De huurder heeft geen aanspraak op huurvermindering terzake van gebreken die hij krachtens artikel 217 verplicht is te verhelpen, of voor het ontstaan waarvan hij jegens de verhuurder aansprakelijk is.

  Toelichting

  Indien er sprake is van een gebrek, kan dit afbreuk doen aan het huurgenot. De huurder kan van de verhuurder verlangen dat hij in zo’n geval een lagere huurprijs betaalt. Deze vermindering loopt dan over de periode vanaf dat de huurder de verhuurder op de hoogte heeft gebracht van het gebrek of vanaf het moment dat het gebrek bij de verhuurder voldoende bekend was.

  Er moet wel sprake zijn van een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW. Daarnaast moet de vermindering van het huurgenot ook een bepaalde betekenis hebben. Er moet wel sprake zijn van een dusdanige vermindering van het huurgenot, dat dit de vermindering van de huurprijs rechtvaardigt.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.