• Boek 7 Artikel 326 (7:326 BW)

    Nieuwe pachttermijn

    1. Telkens voor het verstrijken van een pachttermijn kan de pachter of de verpachter aan de grondkamer verzoeken andere bepalingen van de pachtovereenkomst dan met betrekking tot de tegenprestatie te herzien.
    2. De grondkamer herziet deze, indien de bijzondere omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven en noch het algemeen landbouwbelang, noch een redelijk belang van de andere partij zich daartegen verzet.
    3. De wijziging gaat in met ingang van de nieuwe pachttermijn.
    4. Geen wijziging kan worden gevorderd op grond van artikel 258 van Boek 6.