Titel 1a – Overeenkomsten betreffende het gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, bijstand en uitwisseling

Dwingend recht

Op de termijnen genoemd in deze titel is Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 (PbEG L 124) van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden van overeenkomstige toepassing. Van deze titel kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken. Is het… lees meer »

Uitwisselingsovereenkomst schakelbepaling

Op de overeenkomst van bijstand bij verhandelen en de uitwisselingsovereenkomst zijn artikel 50b, leden 1 tot en met 5 alsmede lid 7, en de artikelen 50c, 50d, 50e lid 1 en lid 2, aanhef en onderdeel c, alsmede artikel 50f van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat: ten aanzien van de overeenkomst van bijstand bij… lees meer »

Vakantieproduct schakelbepaling

Op de overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur zijn de artikelen 50a tot en met 50f van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de informatie, bedoeld in artikel 50b, wordt verstrekt overeenkomstig het in bijlage II bij de richtlijn opgenomen model. De prijs van de overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur, met inbegrip… lees meer »

Ontbindingstermijn zonder verplichtingen

De consument wordt gedurende de termijn waarbinnen hij het in artikel 50d lid 1 bedoelde recht van ontbinding kan uitoefenen, niet verzocht om of verplicht tot: vooruitbetaling; de verstrekking van garanties; de reservering van geld op rekeningen; schuldbekentenissen, of betaling van enige andere vergoeding. Binnen de in het vorige lid genoemde termijn gedane vooruitbetalingen gelden… lees meer »

Ontbinding en kosten consumenten

In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 50d worden de consument geen kosten gerekend, noch wordt hij aansprakelijk gesteld voor diensten die hem voor de ontbinding kunnen zijn geleverd. Ontbinding overeenkomstig artikel 50d brengt van rechtswege en zonder kosten voor de consument de ontbinding mee van: aan de overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd gekoppelde uitwisselingsovereenkomsten, andere… lees meer »

Ontbinding overeenkomst deelgebruik

De consument kan de overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden gedurende veertien dagen vanaf: de dag van de sluiting van de overeenkomst of voorovereenkomst, of de dag waarop de consument een afschrift van de overeenkomst of voorovereenkomst ontvangt, als deze dag later valt dan de onder a bedoelde dag. Indien… lees meer »

Overeenkomst gebruik in deeltijd

De overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd wordt schriftelijk, op een duurzame gegevensdrager, aangegaan en wordt door partijen ondertekend. De overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd wordt opgesteld in een door de consument te kiezen taal van de staat waar hij woont of waarvan hij de nationaliteit heeft, mits dit een officiële taal is van de Europese… lees meer »

Deeltijdgebruik en informatieverstrekking aan consument

De handelaar verstrekt aan de consument geruime tijd voordat hij door een overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd wordt gebonden kosteloos en op duidelijke en begrijpelijke wijze nauwkeurige en toereikende informatie overeenkomstig het in bijlage I bij de richtlijn opgenomen model. De informatie wordt verstrekt op een duurzame gegevensdrager die voor de consument gemakkelijk toegankelijk is…. lees meer »

Overeenkomst gebruik deeltijd, vakantieproducten van lange duur, bijstand en uitwisseling

In deze titel wordt verstaan onder: consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; handelaar: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, alsmede degene die in naam van of ten behoeve van hem optreedt;… lees meer »