• Artikel 426b Rechtsvordering (426b Rv)

  Afschriften verzoekschrift

  1. De verzoeker doet zijn verzoekschrift vergezeld gaan van zoveel afschriften als er anderen dan hij in de vorige instantie verschenen zijn.
  2. De griffier zendt onverwijld een afschrift aan ieder hunner toe.
  3. Binnen 3 weken na de toezending kunnen de verweerders een door een advocaat bij de Hoge Raad getekend verweerschrift ter griffie van de Hoge Raad indienen.
  4. De Hoge Raad kan in een bepaald geval een andere termijn vaststellen.
  5. De griffier vermeldt bij de toezending de termijn, binnen welke het verweerschrift moet worden ingediend. Artikel 276, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.