• Artikel 137 Rechtsvordering (137 Rv)

    Instellen eis in reconventie

    1. De eis in reconventie moet dadelijk bij het antwoord worden ingesteld. Artikel 111, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.