• Artikel 119 Rechtsvordering (119 Rv)

    Termijn van dagvaarding

    1. De termijn van dagvaarding vangt aan op de dag, volgend op die waarop het exploot is uitgebracht. Wordt de dagvaarding gedaan met toepassing van artikel 56, dan vangt de termijn van dagvaarding aan op de dag, volgend op de datum van verzending als bedoeld in het tweede lid, onder a, van dat artikel.
    2. Bij het bepalen van de termijn van dagvaarding wordt de roldatum niet meegerekend.