• Artikel 232 Rechtsvordering (232 Rv)

  Tussenvonnis

  1. De rechter kan, voordat hij definitief over de zaak beslist, een tussenvonnis wijzen.
  2. Van de artikelen 230 en 231, eerste lid, kan, voor zover nodig, worden afgeweken:
   1. indien een tussenvonnis wordt gewezen bij een verschijning van partijen ter terechtzitting als bedoeld in de artikelen 87 en 88 en indien alle partijen aldaar zijn verschenen;
   2. indien een tussenvonnis wordt gewezen ter beslissing op een incidentele vordering en de wederpartij te kennen geeft tegen toewijzing geen bezwaar te hebben.