• Artikel 236 Rechtsvordering (236 Rv)

    Gezag van gewijsde

    1. Beslissingen die de rechtsbetrekking in geschil betreffen en zijn vervat in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, hebben in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht.
    2. Onder partijen worden mede begrepen de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
    3. Het gezag van gewijsde wordt niet ambtshalve toegepast.