• Artikel 91 Rechtsvordering (91 Rv)

    Afschrift van processen-verbaal

    1. De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk een afschrift van processen-verbaal aan de eiser en aan de in het geding verschenen gedaagde.