• Artikel 429 Rechtsvordering (429 Rv)

    Beschikking Hoge Raad

    1. Nadat de procureur-generaal bij de Hoge Raad binnen een door de Hoge Raad te bepalen termijn schriftelijk conclusie heeft genomen, geeft de Hoge Raad zijn beschikking.
    2. De artikelen 419-424 zijn van overeenkomstige toepassing.
    3. De Hoge Raad geeft bij de beschikking zodanige uitspraak omtrent de kosten als hij vermeent te behoren. De griffier doet onverwijld mededeling van de gevallen beslissing aan de advocaten, die de schrifturen hebben ingediend.