• Artikel 136 Rechtsvordering (136 Rv)

    Eis in reconventie

    1. De gedaagde is bevoegd een eis in reconventie in te stellen, tenzij de eiser in conventie is opgetreden in hoedanigheid en de reconventie hem persoonlijk zou betreffen of omgekeerd.