• Artikel 353 Rechtsvordering (353 Rv)

    Schakelbepaling

    1. Voor zover uit deze titel dan wel uit een andere wettelijke regeling niet anders voortvloeit, is de tweede titel in hoger beroep van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat partijen slechts bij advocaat kunnen procederen, dat artikel 131 niet van toepassing is en dat geen eis in reconventie kan worden ingesteld.
    2. Niettemin is artikel 224 niet anders van toepassing dan behoudens de navolgende bepalingen: