Zesde titel – Prorogatie van rechtspraak aan het gerechtshof

Uitspraak gerechtshof

Voor het geregtshof gelden, bij deze regtsgedingen, de voorschriften, ten aanzien van het regtsgeding in eersten aanleg. Het gerechtshof doet uitspraak in eerste aanleg, tevens in hoogste ressort.

Voogden, curators of bewindvoerders

Voogden, curators of bewindvoerders zijn hiervan niet uitgesloten, mits daarbij in achtnemende de verpligtingen aan hen bij de wet opgelegd.

Prorogatie van rechtspraak

In alle voor hoger beroep bij het gerechtshof vatbare geschillen over zaken die ter vrije bepaling van de partijen staan, kunnen partijen overeenkomen die geschillen bij de aanvang van het geding dadelijk ter kennis te brengen van het gerechtshof dat in hoger beroep bevoegd zou zijn.