• Artikel 349 Rechtsvordering (349 Rv)

    Onderbouwing

    1. Zoo wel in het principaal als in het incidenteel beroep, kunnen de nieuwe verweringen, waarvan in het voorgaande artikel is gesproken, gedaan worden bij met redenen omkleede conclusiën.